Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku” patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

SUTINKU

Prisijungti

Atsakingo investavimo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Valdymo įmonės bendroji informacija

1.1.1. UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė („mes“, „mūsų“, „mums“, „mus“)) įžvelgiame savo pareigą prisidėti prie darnaus visuomenės ir mus supančios aplinkos vystymosi, skiriame dėmesį galimai įtakai ir rizikoms atsirandančioms dėl mūsų vykdomos veiklos, ir ieškome naujų galimybių, kurios būtų naudingos visoms mūsų suinteresuotosioms šalims.
1.1.2. Šioje Atsakingo investavimo politikoje (toliau – Politika) nustatomi pagrindiniai tvarumo įgyvendinimo būdai, kurių Valdymo įmonė siekia, kad prisidėtų prie visuomenės gerovės, skatintų tvarią valdyseną ir tai, kad būtų pasiekti ilgalaikiai investicijų tikslai.
1.1.3. Politikoje išdėstyti atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo principai.
1.1.4. Politika taikoma visai Valdymo įmonės veiklai, valdomiems kolektyvinio investavimo subjektams (toliau – Fondai), funkcijoms ir darbuotojams.

1.2. Reguliavimo veiksniai

1.2.1. Valdymo įmonė laikosi reguliavimo reikalavimų ir standartų, tokių kaip Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (angl. Sustainable Finance Disclosure Regulation) ir 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, taip pat žinomas kaip ES taksonomijos reglamentas.
1.2.2. Valdymo įmonė yra oficialiai pateikusi pranešimą apie pagrindinio neigiamo poveikio (angl. Principle Adverse Impact, PAI) vertinimą, kuris yra viešai skelbiamas jos interneto svetainėje. Valdymo įmonė teikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje.

1.3. Tarptautinės iniciatyvos

1.3.1. Valdymo įmonė prisideda prie tarptautinių iniciatyvų ir jas remia. Nuo 2015 m. balandžio 17 d. Valdymo įmonė yra įsipareigojusi pagal Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo iniciatyvą (angl. United Nations Global Compact), ji pritaria dešimčiai Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse ir jų laikosi. Palaikydami Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą, siekiame prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų (angl. Sustainable Development Goals, SDG) siekimo ir savo kasdienę veiklą bei investicijas derinti su minėtais tikslais.
1.3.2. Valdymo įmonė taip pat yra pasirašiusi Jungtinių Tautų Organizacijos remiamų Atsakingo investavimo principų dokumentą (angl. Principles for Responsible Investment, UN PRI). Siekdama labiau įtraukti tvarumo klausimus į investavimo ir valdymo procesą, Valdymo įmonė laikosi šešių atsakingo investavimo principų, kuriuos yra nustačiusi Jungtinių Tautų Organizacija. Išsamus šių principų įtraukimo aprašymas pateiktas šios Politikos 3 skirsnyje.

1.4. Valdysena ir priežiūra

1.4.1. Valdymo įmonė yra nustačiusi ir sukūrusi tvarumo ir atsakingo investavimo valdymo struktūrą, kad apibrėžtų atsakomybės sritis siekiant tvarumo procesų įgyvendinimo:
1.4.1.1. Valdyba – Valdymo įmonės kolegialus valdymo organas, priimantis ir tvirtinantis Atsakingo investavimo politiką.
1.4.1.2. Direktorius – užtikrina su tvarumu susietų ataskaitų teikimą ir pagrindinių veiklos rodiklių (KPI) stebėjimą.
1.4.1.3. ESG komitetas – atsako už projektų, kurie turi būti finansuojami Žaliųjų obligacijų lėšomis, vertinimą ir patvirtinimą, kad jie atitinka Žaliųjų obligacijų sistemos tinkamumo kriterijus ir yra tinkami investicijoms, nes patenka į Žaliųjų obligacijų principų kategoriją. ESG komitetas atlieka vertinimus ir prižiūri žaliųjų projektų portfelį, siekdamas užtikrinti, kad visi jie atitiktų Žaliųjų obligacijų sistemos reikalavimus.
1.4.1.4. ESG vadovas – palaiko visas Valdymo įmonės operacijas tvarumo klausimais. ESG vadovas atsako už reikiamų metodikų, priemonių ir informacijos rengimą ir pateikimą, kad būtų užtikrintas tvarumo veiksnių įtraukimas į kasdienes Valdymo įmonės procedūras bei investicinių sprendimų priėmimą.
1.4.1.5. Fondo valdytojai – priimdami investicinius sprendimus yra atsakingi už tvarumo strategijos įgyvendinimą, tvarumo rizikų įvertinimą, jas sumažinant ir (ar) jos išvengiant, atsižvelgiant į galimybes bei ESG įvertinimą. Kai aktualu, tiesiogiai bendradarbiauja ir komunikuoja su susijusiomis ir suinteresuotosiomis šalimis tvarumo rizikos ir galimybių klausimais.
1.4.1.6. Atitikties pareigūnas – užtikrina, kad Valdymo įmonė laikytųsi galiojančių teisės aktų reikalavimų.
1.4.1.7. Rizikos valdytojas – palaiko tvarumo rizikos ir jų poveikio Valdymo įmonei, suinteresuotosioms šalims ir investicijų vertei, nustatymą ir stebėjimą.
1.4.1.8. Vidaus auditorius – atlieka peržiūrą ir nustato spragas tvarumo srityse, kurios turėtų būti patobulintos. Be to, jis užtikrina, kad Valdymo įmonė stebėtų savo tvarumo ir atsakingo investavimo statusą, laikytųsi teisės aktų reikalavimų, strategijos ir tinkamai fiksuotų dokumentuose bei atskleistų informaciją.

1.5. Atsakomybė ir Politikos peržiūra

1.5.1. Siekiama užtikrinti, kad Politika atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus ir joje būtų atskleistas Valdymo įmonės požiūris į atsakingą investavimą ir tvarumo rizikos valdymą, šio požiūrio būtų laikomasi priimant investavimo sprendimus ir vykdant kasdienes procedūras.
1.5.2. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir gali būti atšaukta, taisoma ir (ar) keičiama tik Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo pataisytos Politikos patvirtinimo dienos, jei pakeitimuose ir (ar) papildymuose nenurodyta kita įsigaliojimo data.
1.5.3. Politika bus peržiūrima ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat tada, kai keičiami ar atnaujinami su tvarumu susiję reguliavimo reikalavimai arba iš esmės keičiama Valdymo įmonės strategija ar verslo modelis ir (arba) Fondų investavimo strategijos ir tikslai.
1.5.4. Kviečiame visas suinteresuotąsias šalis ir Valdymo įmonės darbuotojus dėl bet kokių su tvarumu susijusių klausimų susisiekti su mumis el. pašto adresu sustainability@lordslb.lt.

2. SĄVOKOS

2.1. Aktyvus naudojimasis balsavimo teisėmis – naudojimasis nuosavybės teisėmis ir padėtimi siekiant paveikti įmonių, į kurias investuojama, veiklą ar elgesį.
2.2. Biologinės įvairovės apsaugai svarbios teritorijos – Natura 2000 saugomų teritorijų tinklas, UNESCO Pasaulio paveldo objektai ir Pagrindinės biologinės įvairovės teritorijos (KBA), taip pat kitos saugomos teritorijos.
2.3. Išsamus patikrinimas – procedūra, taikoma prieš įsigyjant investicinį turtą, kurios metu, atsižvelgiant į investicijos pobūdį, įvertinami finansiniai, komerciniai, mokestiniai, teisiniai ir techniniai investicijos aspektai, siekiant įsitikinti, ar planuojama investicija yra tinkama ir atitinkanti Fondo tikslus ir investavimo strategiją.
2.4. ESG veiksniai – aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai, padedantys nustatyti investicijos ar įmonės tvarumą, etinį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį. Šių sričių klausimai apima, be kita ko, tokius kriterijus kaip poveikis aplinkai, klimato kaita, santykiai su darbuotojais, mokesčių vengimas, korupcija, valdysena, vadovų atlyginimas ir skaidrumas.
2.5. Europos Sąjungos taksonomijos reglamentas – 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, t.y. klasifikavimo sistema, kurioje nustatytas aplinką tausojančios ekonominės veiklos rūšių sąrašas.
2.6. Išimčių sąrašas – šalių, ūkio sektorių ir (ar) veiklų, kurių Valdymo įmonė negali finansuoti ir į jas investuoti, sąrašas.
2.7. Finansinis reikšmingumas – galimas tvarumo veiksnio poveikis Valdymo įmonės ar investicijos finansiniams rezultatams.
2.8. Fondas – Valdymo įmonės valdomas kolektyvinio investavimo subjektas.
2.9. Fondo valdytojas – Valdymo įmonės darbuotojas, kuris Valdymo įmonės valdybos sprendimu paskirtas, sprendimus dėl Fondo ir jo valdymo priimantis asmuo, veikiantis pagal Valdymo įmonės išduotą įgaliojimą, arba Valdymo įmonės direktorius.
2.10. Valdymo įmonė – UAB „Lords LB Asset Management“.
2.11. Principai – Jungtinių Tautų Organizacijos remiami atsakingo investavimo principai (UN PRI), kuriuose nurodyti galimi veiksmai, skirti ESG rizikai ir galimybėms įtraukti į investavimo praktiką.
2.12. Atsakingas investavimas (AI) – tai būdas įtraukti svarbius aplinkos apsaugos, socialinius ir valdysenos (ESG) veiksnius, su tuo susijusią riziką ir galimybes į sprendimų dėl investavimo priėmimo procesą.
2.13. Tvarumo rizika – aplinkos apsaugos, socialinis ar valdysenos įvykis ar situacija, kuris(-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei
2.14. Reglamentas dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR) – tai Europos reglamentas, kuris buvo įvestas siekiant padidinti tvarių investicijų rinkos skaidrumą ir nustatyti privalomą ESG informacijos atskleidimą.
2.15. Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupė (angl. Task Force on Climate Related Financial Disclosure, TCFD) – siekia parengti nuoseklią su klimatu susijusią finansinės rizikos informaciją, kuria naudotųsi įmonės, bankai ir investuotojai, teikdami informaciją suinteresuotosioms šalims.
2.16. JTO darnaus vystymosi tikslai (DVT) – tai Darnaus vystymosi tikslai arba Pasauliniai tikslai, 17 tarpusavyje susijusių pasaulinių tikslų rinkinys, sukurtas kaip „planas siekiant geresnės ir darnesnės ateities visiems“. SDG 2015 m. nustatė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, o juos ketinama pasiekti iki 2030 m.

3. Pagrindiniai Politikos principai

Valdymo įmonė siekia įtraukti toliau nurodytus Principus į savo investavimo ir valdymo procesus bei kasdienę veiklą. Kadangi Valdymo remia Jungtinių Tautų Organizacijos atsakingo investavimo principus, ji vadovaujasi ir įgyvendina šiuos šešis atsakingo investavimo politikos principus:

3.1. 1 principas: ESG klausimus įtrauksime į investicijų analizavimo ir sprendimų priėmimo procesus.

Valdymo įmonė siekia įtraukti ESG veiksnius ir tvarumo riziką į investicijų analizavimo procesus ir sprendimus, kad investicijų analizavimo ir sprendimų priėmimo proceso metu galėtų apsvarstyti ir įvertinti tvarumo klausimus.
Siekdami įvertinti galimą tvarumo riziką, kiekvieną investicinį sprendimą vertiname individualiai, peržiūrėdami ESG veiksnių poveikį ir tikimybę, priklausomai nuo investicijos pobūdžio.

3.2. 2 principas: būsime aktyvūs savininkai ir įtrauksime ESG klausimus į savo nuosavybės valdymo politiką ir praktiką.

Valdymo įmonė taiko Naudojimosi balsavimo teisėmis strategiją, kuria vadovaudamiesi siekiame tvarumo atžvilgiu būti aktyviai įsitraukę kartu su savo rangovais, investiciniais subjektais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kad padėtume jiems tobulinti savo tvarumo praktiką ir strategijas bei skatinti tvarumą visoje vertės grandinėje.
Manome, kad tiesioginis bendradarbiavimas su suinteresuotosiomis šalimis yra veiksmingiausias ir efektyviausias būdas kelti tvarumo klausimus ir padidinti galimo rezultato vertę.
Priklausomai nuo kiekvieno atvejo, finansiškai reikšmingiausią tvarumo riziką ir galimybes, aktyviai iškeltume tiesiogiai bendradarbiaudami su susijusiomis šalimis, pateikdami galimus pasiūlymus dėl rizikos mažinimo ir galimus proceso kontroliavimo būdus. Prireikus, į visą procesą būtų įtraukta pagalba ir konsultacijos iš išorės.

3.3. 3 principas: sieksime, kad subjektai, į kuriuos investuojame, tinkamai atskleistų ESG veiksnius.

Valdymo įmonė turi Partnerių veiklos organizavimo politiką, kurioje yra nustatytos visų mūsų rangovų ir subrangovų pareigos užtikrinant ir sudarant saugias darbo sąlygas visiems darbuotojams, užtikrinant, kad nebūtų naudojamas priverstinis darbas, nebūtų taikoma diskriminacinė praktika, būtų gerbiamos žmogaus teisės ir nustatoma bei valdoma galima rizika visoje vertės grandinėje, ir ši informacija būtų reguliariai stebima ir, jei įmanoma, atskleidžiama. Šis procesas bus įtraukties proceso, nurodyto 2 principe, dalis.

3.4. 4 principas: skatinsime, kad Principai būtų priimti ir įgyvendinti investicijų sektoriuje.

Mes informuosime savo suinteresuotąsias šalis apie Principų integravimo ir tvarumo naudą, vertybes ir galimas galimybes. Kad galėtume tai padaryti, nuolat tobulinsime savo darbuotojų žinias, kompetencijas ir įgūdžius tvarumo ir Atsakingo investavimo principų srityse, kad neatsiliktume nuo naujausių pokyčių.
Dalindamiesi savo žiniomis ir patirtimi per tiesioginį dalyvavimą arba viešai (konferencijose, viešose diskusijose ir t. t.), kai tai aktualu, pabrėžtume, kad Principų ir tvarumo metodo įtraukimas į investicinių sprendimų priėmimo procesą ir kasdienę veiklą yra būtinas ir naudingas.

3.5. 5 principas: dirbsime drauge, kad padidintume Principų įgyvendinimo veiksmingumą.

Kaip minėta dalyje apie 4 principą, bendradarbiausime, kad Principai būtų įgyvendinti investicijų srityje, dalinsimės žiniomis ir skatinsime susijusias šalis atskleisti ESG duomenis, taip pat, kai tai bus įmanoma, įtrauksime Principus ir tvarumo rizikas į sprendimų dėl investavimo priėmimo procesą.
Be to, stengsimės įvertinti galimybes prisijungti prie tolesnių ESG ir su tvarumu susijusių pasaulinių iniciatyvų, įtraukti jas į savo investavimo strategiją, kai tai bus tikslinga, ir padidinti indėlį į tolimesnį darnų vystymąsi.

3.6. 6 principas: teiksime ataskaitas apie savo veiklą ir pažangą įgyvendinant Principus.

Valdymo įmonė Atsakingo investavimo principų platformai kasmet teiks ataskaitas, kuriose bus matoma jos pažanga ir Principų įgyvendinimo rezultatai. Be to, Valdymo įmonės rezultatų stebėjimo procesas bus pateiktas bent kartą per metus mūsų tvarumo ataskaitoje, su kuria bus galima susipažinti mūsų interneto svetainės skiltyje „Tvarumas“ ir kuri atskleis kaip Valdymo įmonei sekasi siekti tvarumo tikslų ir įgyvendinti priemones savo tikslams pasiekti.
Ataskaitose bus pateikta tvarių investicijų dalies portfelyje apžvalga, kokybiniai duomenys, indėlis į DVT ir pagrindiniai ateinančių metų tikslai. Tokiomis ataskaitomis Valdymo įmonė atsiskaitys visoms suinteresuotosioms šalims už savo taikomą tvarumo metodą ir pasiektą pažangą.

4. POLITIKOS TAIKYMAS

Valdymo įmonė investuodama, atlikdama investicijų Išsamų patikrinimą, taip pat stebėdama ir vertindama valdomą Fondo turtą, nepažeisdama Valdymo įmonės įsipareigojimo siekti geriausios grąžos savo investuotojams ir visada veikti pagal savo interesus, įsipareigoja atsižvelgti į pagrindinius tvarumo aspektus ir riziką.

4.1. Nekilnojamasis turtas (NT)

4.1.1. Prieš investuodami ir įsigydami nekilnojamąjį turtą arba jau turėdami ir valdydami nekilnojamąjį turtą, didžiausią dėmesį skiriame turto daromam poveikiui: jo energetiniam efektyvumui, galimoms šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo programoms, suvartojamo vandens kiekio mažinimui ir stebėsenai, o taip pat – bendravimui su nuomininkais. Be to, atliekamas tvarumo rizikos vertinimas, siekiant įvertinti galimą riziką ir galimybes, su kuriomis susiduria kiekvienas NT objektas.

4.1.2. Kiekvienos investicijos į nekilnojamąjį turtą atveju potencialiai turi būti svarstomas ir stebimas kiekvienas iš toliau nurodytų aspektų (bet jais neapsiribojant):

4.1.2.1. Prieš investuojant į NT, išsamus patikrinimo etape turi būti atsižvelgta į šiuos aspektus:

Kaip tvarumo ir klimato kaitos rizikos daro įtaką NT investicijų vertei per jos gyvavimo ciklą;
Ar pastatas yra naudojamas arba planuojama, kad bus naudojamas iškastiniam kurui išgauti, laikyti, transportuoti ar gaminti;
Ar pastatas yra biologinės įvairovės apsaugai svarbiose teritorijose arba šalia jų ir ar gali turėti neigiamą poveikį jai.

4.1.2.2. Valdymo etape turi būti stebimi bent šie su NT objektu susiję rodikliai:

Atsinaujinančios ir neatsinaujinančios energijos naudojimas (kWh);
ŠESD skaičiavimai;
Priskirta energinio naudingumo klasė;
Grynojo nulio strategija arba ŠESD standartai;
Vandens sunaudojimas (m3 ir m3/m2);
Pastato tvarumo sertifikatai.

4.1.2.3. Prieš įsigyjant turtą arba investavus į plyno lauko NT projektą, turi būti sudarytas tvarumo planas, kuriame būtų nurodyti tvarumo ir ESG tikslai, KPI ir artimiausiais metais planuojami veiksmai, ir kuris apimtų:

Pagrindinius kiekybinius tikslus sumažinti turto energijos ir vandens suvartojimą per nurodytą laikotarpį;
Veiksmus, kurių reikia imtis norint gauti tinkamą pastatų tinkamumo sertifikatą;
Kaip NT objekto nuomininkai bus skatinami siekti tvarumo tikslų ir įsitraukimo stebėsenos plano.

4.2. Atsinaujinančios energijos infrastruktūros turtas

4.2.1. Prieš investuojant į atsinaujinančią energiją, turi būti įvertinta pagrindinės ESG rizikos ir, jei atsinaujinančios energijos infrastruktūra bus finansuojama pagal žaliųjų obligacijų procedūras, investicija turi būti patvirtinta ESG komiteto.
ESG komitetas siekia patvirtinti, kad projektas atitinka Žaliųjų obligacijų sistemos reikalavimus, su kuriais galima susipažinti Fondo tinklalapyje, ir kad jis yra tinkamas investuoti pagal Žaliųjų obligacijų principų kategoriją.

4.2.2. Kiekvieno atsinaujinančios infrastruktūros turto atveju turi būti svarstomas ir stebimas kiekvienas iš toliau nurodytų aspektų (bet jais neapsiribojant):

4.2.2.1. Prieš investuojant, išsamaus patikrinimo etape turi būti atsižvelgta į šiuos aspektus:

Kaip ESG ir klimato kaitos rizikos gali paveikti investicijų vertę per visą jos gyvavimo ciklą;
Ar infrastruktūros turtas yra biologinės įvairovės apsaugai svarbiose teritorijose arba šalia jų ir ar gali turėti neigiamą poveikį jai.

4.2.2.2. Valdant infrastruktūros turtą turėtų būti stebimi ir fiksuojami bent šie rodikliai:

Turto instaliuotoji galia (MW);
Atsinaujinančios energijos gamyba (GWh/metus);
ŠESD išmetimo mažinimas (tCO2e/metus).

4.3. Privatus kapitalas

4.3.1. Valdymo įmonė sieks įtraukti galimybių ir rizikų bei galimo jų poveikio investicijai vertinimą, atliekamą Išsamaus patikrinimo metu, prieš investuojant į privatų kapitalą, jei tai nepažeidžia Valdymo įmonės įsipareigojimo visada veikti geriausiais investuotojų interesais.

4.3.2. Prieš investuojant įvertinami bent šie aspektai:

Ar subjektas, į kurį planuojama investuoti, yra susijęs su išimčių sąraše nurodytais sektoriais;
Ar subjektui, į kurį planuojama investuoti, per pastaruosius 5 metus buvo taikytos sankcijos ar drausminės priemonės dėl žmogaus teisių pažeidimų, didelės žalos aplinkai ar pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių nesilaikymo;
Kaip investicija gali prisidėti prie Valdymo įmonės tvarumo tikslų įgyvendinimo.

4.4. Tvarumo rizikos integracija

4.4.1. Valdymo įmonėje, priimdami investicinius sprendimus, galimas tvarumo rizikas vertiname individualiai, atsižvelgdami į investicijos pobūdį.
Investicinių sprendimų priėmimo procese siekiama nustatyti ir įvertinti galimą finansiškai reikšmingą tvarumo riziką, kuri taikytina fondo strategijai ir turtui, į kurį bus investuojama.

4.4.2. Tvarumo rizikos yra bendros nustatytos rizikos investavimo procese dalis ir yra traktuojama vienodai, pagal Valdymo įmonės Rizikos valdymo tvarką.

4.4.3. Valdymo įmonė yra nustačiusi galimų rizikos rūšių, kurios gali turėti įtakos investicijos vertei, sąrašą, tvarumo rizikos yra dalis šio sąraše ir yra vertinama bendrai.

4.4.4. Nustatant ir vertinant su klimatu susijusią riziką ir galimybes, vadovaujamasi ir taikoma TCFD sistema, jei ji yra aktuali.

5. IŠIMTYS

5.1. Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai siekia aplinkos apsaugos ir socialinės gerovės, neinvestuodami į tam tikras valstybes, pramonės sektorius, bendroves ar produktus. Taigi, Valdymo įmonė neatlieka jokių investicijų, kurios būtų nesuderinamos su bendrovės, investuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių investavimo strategijomis ir vertybėmis.
Šiuo tikslu Valdymo įmonė sudarė ir patvirtino išimčių sąrašą, kuriame apibrėžiamos prieštaringos investicijos, į kurias Valdymo įmonė neinvestuoja jokio savo valdomų Fondų turto.

5.2. Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai turi susilaikyti nuo naujų investicijų į:

5.2.1. Bendroves, kurios per pastaruosius 5 metus pažeidė tarptautines žmogaus teises; yra žinomos dėl to, kad nesudaro tinkamų darbo sąlygų; daro žalą aplinkai arba yra susijusios su korupcijos įvykiais, ir visi šie kriterijai atitinka Valdymo įmonės indėlį į JT Pasaulinį susitarimą ir jo principus. Taip pat bendroves, kurios pažeidė Ekonomikos ir bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gaires daugiašalėms įmonėms arba kurioms yra taikomos Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro sankcijos.
5.2.2. Išimtys pagal valstybes – neinvestuosime valstybėse, kuriose nėra skaidrių rinkų ir kurioms taikomos Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, JAV Užsienio lėšų kontrolės biuro sankcijos.
5.2.3. Ginklus – sektorius, kuriame užsiimama ginklų, šaudmenų, kovinių transporto priemonių, sprogstamųjų įtaisų ar jų dalių gamyba, pardavimu arba platinimu.
5.2.4. Tabaką – sektorius, kuriame užsiimama tabako ir su juo susijusių gaminių gamyba, pardavimu arba platinimu.
5.2.5. Alkoholį – sektorius, kuriame užsiimama fermentuotų arba distiliuotų alkoholio gaminių gamyba, pardavimu arba platinimu.
5.2.6. Komercinius lošimus – sektorius, kuriame užsiimama azartinių lošimų produktų ar paslaugų teikimu, įskaitant su tuo susijusią įrangą, programinę įrangą ar priežiūrą.
5.2.7. Akmens anglis ir bitumingąjį smėlį – anglies gavybos ar pardavimo arba anglių energetikos sektorius.
5.2.8. Branduolinę energetiką – sektorius, kuriame užsiimama branduolinės pramonės gaminių ar paslaugų teikimu, branduolinės energijos gamyba ar pardavimu.

Kontaktai

Tel. Nr.:+370 5 261 94 70
El-paštas:info@lordslb.lt
Adresas:Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Žiniasklaidai:press@lordslb.lt
Tvarumo klausimais:sustainability@lordslb.lt

Nuo 2015 m. „Lords LB Asset Management“ yra įsipareigojusi laikytis JTO Pasaulinio susitarimo atsakingų įmonių iniciatyvos ir jos principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse.

UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) yra Lietuvoje registruota, Lietuvos banko licencijuota ir prižiūrima finansų įstaiga. Jei nenurodyta kitaip, Valdymo įmonės svetainėje pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio ir jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip siūlymas ar rekomendacija investuoti.