Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku” patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

SUTINKU

Prisijungti

Privatumo politika

I. BENDROJI DALIS

1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) rasite pagrindinę informaciją apie UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) klientų, Valdymo įmonės interneto svetainės lordslb.lt lankytojų bei kitų fizinių asmenų (duomenų subjektų) asmens duomenų tvarkymą.

2. UAB „Lords LB Asset Management“ yra Lietuvos banko licencijuota valdymo įmonė, veikianti pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą bei kitus taikytinus teisės aktus (detalesnė informacija apie Valdymo įmonės turimas licencijas: https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai/uab-lords-lb-asset-management

3. Savo veikloje tvarkydama asmens duomenis ir gerbdama fizinių asmenų (duomenų subjektų) privatumą Valdymo įmonės taip pat vadovaujasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tame tarpe ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679.

4. Informuojame, jog ši Politika gali būti atnaujinama. Visais atvejais Valdymo įmonės naująją Politikos versiją paskelbia savo interneto svetainėje.

II. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

5. Valdymo įmonė tvarko savo klientų, Valdymo įmonės svetainės lankytojų, kandidatų į laisvas darbo vietas, užklausas pateikusių asmenų bei kitų fizinių asmenų (duomenų subjektų) asmens duomenis.

6. Šių asmens duomenų valdytojas yra Valdymo įmonė, t. y.:
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
Juridinio asmens kodas: 301849625
Buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 261 94 70
El. pašto adresas: info@lordslb.lt.

7. Jeigu Jums kyla su šia Politika ar su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimu, galite susisiekti su Valdymo įmone aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų užklausą ir pateikti Jums atsakymą, prašome užklausas pateikti raštu (pavyzdžiui, el. paštu info@lordslb.lt).

III. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmens duomenų tvarkymas valdymo įmonės paslaugų teikimo tikslu

8. Valdymo įmonė tvarko savo klientų (jų atstovų) asmens duomenis valdymo įmonės paslaugų teikimo tikslu, vykdydama su klientais sudarytas sutartis bei įgyvendindama valdymo įmonės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus.

9. Teikdama paslaugas Valdymo įmonė gali tvarkyti šiuos savo klientų duomenis, be kita ko: vardą, pavardę, asmens kodą, kitus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis, kontaktinius duomenis, gyvenamosios vietos adresą, duomenis apie pilietybę, duomenis apie darbovietę bei užimamas pareigas, duomenis apie išsilavinimą, profesiją žinias ir patirtį investavimo srityje ir (ar) kitus duomenis, kurie yra reikalingi atitinkamų valdymo įmonės paslaugų teikimui. Šiuos duomenis apie klientą (jo atstovą) Valdymo įmonė gali gauti tiesiogiai iš paties kliento (jo atstovo) arba iš kitų finansų įstaigų ar kitų verslo subjektų (jeigu kreipėtės į juos dėl Valdymo įmonės teikiamų paslaugų).

10. Valdymo įmonės klientai taip pat turi galimybę Valdymo įmonės interneto svetainėje prisijungti prie savo individualios paskyros, kurioje pateikiama atitinkamam klientui aktuali informacija, susijusi su konkrečia teikiama paslauga. Klientai prie savo paskyros prisijungia naudodamiesi jiems suteiktais unikaliais prisijungimo duomenimis. Siekdama tinkamai administruoti šią sistemą Valdymo įmonė taip pat tvarko papildomus savo klientų asmens duomenis, be kita ko: klientų vartotojo ID, prisijungimo slaptažodžius, kliento prisijungimo prie individualios paskyros laiką, kliento paraiškose ar sutartyse pateiktus duomenis, duomenis apie kliento atliktas transakcijas bei kitus duomenis. Valdymo įmonė šiuos asmens duomenis tvarko vykdydama su klientais sudarytas sutartis.

11. Teikdama valdymo įmonės paslaugas Valdymo įmonė saugo savo klientų asmens duomenis bent 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus. Informacija apie klientų prašymus įsigyti ar išpirkti valdymo įmonės valdomo fondo investicinius vienetus saugoma bent 5 metus po atitinkamo fondo gyvavimo laikotarpio pabaigos.

Asmens duomenų tvarkymas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu

12. Vykdydama Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) reikalavimus, prieš pradėdama dalykinius santykius Valdymo įmonė privalo nustatyti savo klientų, jų atstovų bei naudos gavėjų tapatybę. Tinkamai neįvykdžius Įstatyme numatytų reikalavimų asmuo negali tapti Valdymo įmonės klientu. Dėl šios priežasties Valdymo įmonė taip pat tvarko savo klientų, jų atstovų ir (ar) naudos gavėjų asmens duomenis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu.

13. Įstatymo reikalaujamus asmens duomenis duomenų valdytojui Valdymo įmonei gali pateikti pats duomenų subjektas. Be to, Įstatymo nustatytais atvejais, tvarka ir pagrindais Valdymo įmonė gali nustatyti kliento, jo atstovo ar naudos gavėjo tapatybę tiesiogiai jiems nedalyvaujant (pavyzdžiui, gaunant reikalingą informaciją iš kitų finansų įstaigų bei įpareigotųjų subjektų). Tinkamai įgyvendindama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, Valdymo įmonė gali gauti papildomų asmens duomenų apie klientus, jų atstovus bei naudos gavėjus iš kitų trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, kliento duomenys gali būti tikrinami ieškomų asmenų duomenų bazėse, tarptautinėse duomenų bazėse, kuriose saugoma ir kaupiama informacija apie politikoje dalyvaujančius asmenis ir pan.).

14. Klientų, jų atstovų bei naudos gavėjų asmens duomenis Valdymo įmonė saugoja Įstatyme numatytais terminais, t. y. 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos (jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio duomenų saugojimo termino). Tam tikrais Įstatymo nustatytais atvejais kai kurie asmens duomenys yra saugomi trumpesnį terminą (pavyzdžiui, dalykinių santykių su klientu korespondencija saugoma 5 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos).

Asmens duomenų tvarkymas naujienlaiškių siuntimo tikslu

15. Valdymo įmonė gali tvarkyti kliento ir (ar) jo atstovo asmens duomenis naujienlaiškių siuntimo klientams tikslu (tiesioginė rinkodara). Elektroniniu paštu klientams siunčiamuose naujienlaiškiuose Valdymo įmonė pateikia informaciją apie savo veiklą, naujai steigiamus fondus, taip pat kitas su teikiamomis valdymo įmonės paslaugomis susijusias naujienas.

16. Minėtu tikslu Valdymo įmonė tvarko šiuos kliento (jo atstovo) asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Asmens duomenys tvarkomi Valdymo įmonės teisėto intereso pagrindu.

17. Asmenys, dar prieš tapdami Valdymo įmonės klientais, taip pat esami Valdymo įmonės klientai gali bet kada (t. y. tiek iš anksto, tiek bet kada vėliau) nesutikti arba atsisakyti tokio jų asmens duomenų tvarkymo naujienlaiškių siuntimo tikslu. Tokį savo prieštaravimą galima pareikšti raštu susisiekiant su Valdymo įmone (pavyzdžiui, el. paštu info@lordslb.lt) arba atsiųstame naujienlaiškyje paspaudus tam skirtą nuorodą.

18. Valdymo įmonės kliento (ar jo atstovo) asmens duomenų, tvarkomų naujienlaiškių siuntimo tikslu, saugojimo laikotarpis yra 2 metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos, nebent iki šio termino pabaigos klientas pareikš prieštaravimą gauti naujienlaiškius. Suėjus minėtam terminui arba klientui išreiškus prieštaravimą Valdymo įmonė tiesioginės rinkodaros tikslu nustos tvarkyti šiuos asmens duomenis.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS GAVUS UŽKLAUSAS

19. Valdymo įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, kai susisiekiate su Valdymo įmone el. paštu, pateikiate užklausas Valdymo įmonės interneto svetainėje, Valdymo įmonės socialinių tinklų paskyrose ar bet kuriuo kitu būdu.

20. Teikiant užklausą Valdymo įmonei prašome laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jeigu siekiamam tikslui (užklausai, skundui, laiškui, prašymui išdėstyti) nėra būtina atskleisti tam tikrų asmens duomenų, šių perteklinių duomenų nenurodykite.

21. Kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis Valdymo įmonė tvarko siekdama tinkamai administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, esant reikalui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti teisėtus Valdymo įmonės Valdymo įmonė kartu su Jūsų užklausa gautus asmens duomenis tvarko Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į Valdymo įmone.

22. Jūsų užklausoje nurodytų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo gautų asmens duomenų pobūdžio bei kitų aplinkybių. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį terminą, jeigu tai yra reikalinga Valdymo įmonės teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLU

23. Jeigu kandidatuodami į Valdymo įmonės siūlomą darbo poziciją pateikiate duomenis apie save (pavyzdžiui, atsiunčiate savo CV, motyvacinį laišką), Valdymo įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis personalo atrankos tikslu. Šiuos Jūsų asmens duomenis Valdymo įmonė tvarko Jūsų sutikimo pagrindu, t. y. Jums aktyviais veiksmais kreipiantis į Valdymo įmone.

24. Prašome laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės, su Jūsų kandidatūra nesusijusios informacijos.

25. Jums kandidatuojant į konkrečią Valdymo įmonės siūlomą darbo poziciją, Jūsų pateiktus asmens duomenis Valdymo įmonė tvarko iki atitinkamo personalo atrankos proceso pabaigos. Pasibaigus vykdomai atrankai, Jūsų asmens duomenys nebebus tvarkomi, nebent dėl tolesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo personalo atrankos tikslu Jūs išreikšite atskirą sutikimą.

26. Tuo atveju, kai atsiunčiate savo CV, motyvacinį laišką ar pateikiate kitus su Jūsų kandidatūra susijusius asmens duomenis mūsų interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais mums nepaskelbus vykdomos personalo atrankos, mes turime teisę tokius Jūsų duomenis saugoti ir naudoti iki 1 metų vėlesnių personalo atrankų tikslu. Primename, jog visada galite atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo kreipdamiesi į Valdymo įmone (pavyzdžiui, el. paštu info@lordslb.lt) – tokiu atveju šių Jūsų pateiktų asmens duomenų vėlesnių personalo atrankų tikslu nebetvarkysime.

VI. LANKYMASIS INTERNETO SVETAINĖJE

27. Apsilankius Valdymo įmonės interneto svetainėje, Valdymo įmonė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis (jeigu juos suteikiate). Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba, vartotojų sutikimo pagrindu.

28. Valdymo įmonės interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas ir rūšis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
_icl_current_language Naudojamas norint nustatyti pasirinktą kalbą Įėjimo į puslapį metu 24 val. Unikalus identifikatorius

29. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos lankytojo įrenginyje. Slapukai perkeliami į lankytojo kompiuterį pirmą kartą apsilankius Valdymo įmonės interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia nuolatos gerinti interneto svetainės funkcionalumą, geriau pritaikyti ją lankytojų poreikiams.

30. Kai kurios slapukų rūšys – būtinieji ir analitiniai slapukai – yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui. Dėl šios priežasties atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali tapti nefunkcionali.

31. Keisdami savo interneto naršyklės nustatymus galite kontroliuoti slapukų naudojimą. Daugiau naudingos informacijos apie slapukus, jų veikimą, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

VII. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI IR KITA INFORMACIJA

32. Jūsų asmens duomenų tvarkymui Valdymo įmonė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokie pasitelkti duomenų tvarkytojai teikia Valdymo įmonei įvairias paslaugas. Tai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės, kiti paslaugų teikėjai. Šiems Valdymo įmonės pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

33. Teikdama valdymo įmonės paslaugas Valdymo įmonė gali perduoti tam tikrus savo klientų (jų atstovų) asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, pavyzdžiui, Lietuvos bankui, apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, audito paslaugas teikiantiems asmenims, depozitoriumui ir pan.

34. Teikdama paslaugas Valdymo įmonė gali perduoti tam tikrus savo klientų (jų atstovų ir (ar) naudos gavėjų) asmens duomenis Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų kontroliuojamoms įmonėms (specialios paskirties įmonėms), jeigu to pagrįstai reikia šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais (pvz. siekiant atidaryti banko sąskaitas ir kt.).

35. Mes užtikriname, kad Jūsų perduotų asmens duomenų tvarkytojai (specialios paskirties įmonės) vadovautųsi (kai taikoma pagal teisės aktus) pateiktais nurodymais ir asmens duomenų tvarkymo instrukcijomis bei įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo arba nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

36. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu Įstatyme nustatyta tvarka, atvejais ir pagrindais Valdymo įmonės klientų, jų atstovų ir (ar) naudos gavėjų asmens duomenys gali būti perduodami Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitoms teisėsaugos organizacijoms bei finansų įstaigoms, veikiančioms EEE ir už jos ribų. Visais atvejais Valdymo įmonė deda protingas pastangas užtikrinti, jog įgyvendinant Įstatymo reikalavimus klientų, jų atstovų ir (ar) naudos gavėjų asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami.

37. Papildomai pažymime, jog Jūsų duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo Valdymo įmonė saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytą minimalų saugojimo terminą (1 m. pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui).

VIII. JŪSŲ TEISĖS

38. Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite teisės aktuose numatytas teises, o būtent:

38.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi.

Turite teisę gauti Valdymo įmonės patvirtinimą, jog Valdymo įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei kita su tuo susijusia informacija.

38.2. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis.

Jeigu manote, kad Valdymo įmonės tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

38.3. Teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis.

Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdymo įmonė ištrintų Jūsų asmens duomenis.

38.4. Teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad  Valdymo įmonė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

38.5. Teisę reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma.

Duomenis, kuriuos Valdymo įmonė tvarko Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, turite teisę gauti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę prašyti juos perkelti kitam duomenų valdytojui.

38.6. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu.

Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, galite nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus teisės aktuose numatytus atvejus (pavyzdžiui, kai yra teisėtų priežasčių tokiam duomenų tvarkymui ir pan.).

38.7. Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui (kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu).

Atšaukus Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

39. Primename, jog šios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos, jeigu yra tenkinami visi teisės aktuose numatyti reikalavimai. Daugiau sužinoti apie savo, kaip duomenų subjektų, teises, jų įgyvendinimo sąlygas ir ypatumus galite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainės ada.lt skiltyje „Jūsų teisės“.

40. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis ar turėdami bet kokių su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų susisiekite su Valdymo įmone šioje Politikoje aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų kreipimąsi ir pateikti Jums išsamų atsakymą, prašome užklausas mums pateikti raštu (el. paštu info@lordslb.lt).

41. Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais rekomenduojame pirmiausia susisiekti su Valdymo įmone, kad būtų rastas tinkamas ir efektyvus problemos sprendimas.

Kontaktai

Tel. Nr.:+370 5 261 94 70
El-paštas:info@lordslb.lt
Adresas:Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Žiniasklaidai:press@lordslb.lt
Tvarumo klausimais:sustainability@lordslb.lt

Nuo 2015 m. „Lords LB Asset Management“ yra įsipareigojusi laikytis JTO Pasaulinio susitarimo atsakingų įmonių iniciatyvos ir jos principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse.

UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) yra Lietuvoje registruota, Lietuvos banko licencijuota ir prižiūrima finansų įstaiga. Jei nenurodyta kitaip, Valdymo įmonės svetainėje pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio ir jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip siūlymas ar rekomendacija investuoti.