Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku” patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su privatumo politika.

SUTINKU

Prisijungti

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ VALDOMŲ FONDŲ NAUDOJIMOSI BALSAVIMO TEISĖMIS STRATEGIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) naudojimosi balsavimo teisėmis strategija (toliau – Strategija) reglamentuoja Valdymo įmonės procedūras bei aktyvaus dalyvavimo priemones, skirtas užtikrinti, kad kolektyvinio investavimo subjektui priklausančiomis balsavimo teisėmis būtų naudojamasi išskirtinai kolektyvinio investavimo subjekto interesais bei vadovaujantis ir JT Atsakingo investavimo principų 2 principu, t. y. „būti aktyviais savininkais ir įtraukti ESG klausimus į mūsų nuosavybės politiką ir praktiką“.

2. SĄVOKOS

2.1. Aktyvus dalyvavimas – tai nuosavybės teisių ir padėties naudojimas siekiant paveikti įmonių, į kurias investuojama, veiklą ar elgesį.
2.2. Įtraukimas – tai investuotojo ir esamų ar potencialių įmonių, į kurias investuojama, sąveika dėl ESG klausimų ir susijusių strategijų, siekiant pagerinti ESG praktiką ir (arba) pagerinti ESG atskleidimą.
2.3.ESG – tai aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos veiksniai.
2.4. Tvarumo rizika – tai aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar sąlyga, kuriai pasireiškus galėtų kilti neigiamas reikšmingas poveikis investicijų vertei.
2.5. JT Atsakingo investavimo principai (JT AIP) – tai Jungtinių Tautų remiamas investuotojų tinklas, kuris skatina tvarias investicijas įtraukdamas aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos veiksnius į investicinių sprendimų priėmimo procesą.
2.6. Balsavimo teisės – tai teisė balsuoti metiniuose ar neeiliniuose visuotiniuose susirinkimuose strateginiais ar su tvarumu susijusiais klausimais.
2.7. Fondas – Valdymo įmonės valdomas kolektyvinis investavimo subjektas.
2.8. Valdymo įmonė – UAB „Lords LB Asset Management“.

3. BALSAVIMO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR AKTYVUS DALYVAVIMAS

3.1. Kiekvienas Valdymo įmonės valdomo Fondo valdytojas privalo stebėti bendrovių, kurių vertybinių popierių yra įsigijęs jo valdomas Fondas, pranešimus apie įvykius, šaukiamus dalyvių susirinkimus, susirinkimų posėdžių darbotvarkes bei kitą su bendrovės įvykiais susijusią informaciją. Šią pareigą Fondo valdytojai vykdo periodiškai peržiūrėdami informacijos šaltinius, kurie nurodyti atitinkamų bendrovių steigimo dokumentuose, seka informaciją internete.
3.2. Valdydama Fondus Valdymo įmonė laikosi bendrovės valdymo principų ir siekia, kad balsavimo teisėmis strategija atitiktų valdomo Fondo investavimo strategiją ir tikslus. Valdymo įmonė veikia išimtinai Fondo interesais turto patikėjimo pagrindais.
3.3. Valdymo įmonė deda visas pastangas, kad Fondo interesams būtų atstovaujama kiekviename bendrovės dalyvių susirinkime. Atsižvelgiant į Fondo interesus, Valdymo įmonės atstovas gali balsuoti ar susilaikyti nuo balsavimo.
3.4. Kiekvienas Valdymo įmonės valdomo Fondo valdytojas, bendraudamas su subjektais, į kuriuos investuojama, dėl Tvarumo rizikos ir galimybių, turi atsižvelgti į atitinkamus ESG veiksnius ir pabrėžti jų svarbą ir aktualumą, priklausomai nuo valdomo turto ir investavimo strategijos.
3.5. Valdymo įmonės valdomo Fondo valdytojas turėtų siekti, kad Įtraukimo procesas būtų ilgalaikis ir su skaidria komunikacija bei aiškiais rezultatais.

4. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMAS

4.1. Valdymo įmonės darbuotojas, dalyvaujantis sprendimų dėl balsavimo bendrovės dalyvių susirinkime priėmime ar Įtraukime, privalo užtikrinti, jog nei jis(ji), nei su juo(ja) susiję asmenys (kaip tai apibrėžta Valdymo įmonės Interesų konfliktų vengimo tvarkoje) neturi interesų konflikto, kuris galėtų daryti įtaką sprendimų priėmimui.
4.2. Kilus Valdymo įmonės darbuotojo ir Fondo interesų konfliktui naudojantis balsavimo teisėmis, Valdymo įmonės darbuotojas turi nedelsiant apie tai pranešti už interesų konfliktų valdymą atsakingam Valdymo įmonės asmeniui bei administracijos vadovui. Administracijos vadovas gali nušalinti Valdymo įmonės darbuotoją nuo dalyvavimo sprendimų dėl Fondo naudojimosi balsavimo teise priėmime.
4.3. Šioje Strategijoje nereglamentuojamais atvejais kilus interesų konfliktui, vadovaujamasi Valdymo įmonės Interesų konfliktų vengimo politika.

5. DARBUOTOJŲ UGDYMAS IR PROFESINIS TOBULĖJIMAS

5.1. Valdymo įmonė turi turėti pakankamai darbuotojų, turinčių pakankamai žinių ir kompetencijos, kad užtikrintų, jog jie veikia geriausiais suinteresuotųjų šalių interesais.
5.2. Valdymo įmonės darbuotojai, dalyvaujantys Aktyvaus dalyvavimo procesuose, privalo turėti tvirtas investavimo strategijos žinias ir kompetencijas, įskaitant valdomą turtą ir kapitalą. Be to, išmanyti norminius reikalavimus ir jų atnaujinimus, todėl Valdymo įmonė suteikia galimybę ir skatina darbuotojus dalyvauti vidaus ir išorės mokymuose, tarptautinėse ir vietinėse konferencijose su valdomu turtu susijusiose srityse, taip pat kitose srityse, bet neapsiribojant atitiktimi, rizika ar tvarumu.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši Strategija įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir gali būti panaikinta ar pakeista tik Valdymo įmonės valdybos sprendimu.
6.2. Už šios Strategijos įgyvendinimą atsako Fondo valdytojai arba Administracijos vadovas.
6.3. Visi Valdymo įmonės darbuotojai turi būti supažindinti su šia Strategija.
6.4. Atsiradus neatitikimams tarp vertimo į anglų kalbą ir lietuviškos Strategijos versijos, vadovaujamasi tekstu lietuvių kalba.

Kontaktai

Tel. Nr.:+370 5 261 94 70
El-paštas:info@lordslb.lt
Adresas:Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Žiniasklaidai:press@lordslb.lt
Tvarumo klausimais:sustainability@lordslb.lt

Nuo 2015 m. „Lords LB Asset Management“ yra įsipareigojusi laikytis JTO Pasaulinio susitarimo atsakingų įmonių iniciatyvos ir jos principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse.

UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) yra Lietuvoje registruota, Lietuvos banko licencijuota ir prižiūrima finansų įstaiga. Jei nenurodyta kitaip, Valdymo įmonės svetainėje pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio ir jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip siūlymas ar rekomendacija investuoti.